fbpx ...

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „НУКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Каква е целта на този документ?
За „Нукон България“ ЕООД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личните Ви данни са основен приоритет. Ние гарантираме в максимална степен защитата на личните Ви данни.
Важно е да прочетете внимателно тази политика, за да разберете как и защо използваме Вашите лични данни.
Настоящата политика за поверителност е изготвена и се основава на българското законодателство в областта на защитата на личните данни и е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679 от 27.04.2016 г.), (ОРЗД). Същата ще Ви разясни какви лични данни събираме, обработваме и съхраняваме, за какви цели ги използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни. Тя е приложима за Вас, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент или доставчик на „Нукон България“ ЕООД, и/или имате регистрация на www.nukon.bg.
Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното и съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.nukon.bg.

Кои сме ние?
„Нукон България“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202842426.
„Нукон България“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Това означава, че ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.
Можете да се свържете с нас на адрес: област Пловдив, община Куклен, гр. Куклен 4101, бул. “Асеновградско шосе“, местност Бунар Йолу, масив 11;
Тел.: +359 32 940 969;
Факс: +359 32 940 767;
e-mail: info@nukon.bg;
Web: www.nukon.bg.

I. Принципи за защита на данните
Ние спазваме законодателството за защита на личните данни, съгласно което те следва:
1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
4. да бъдат в точен и актуален вид;
5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
6. да бъдат надлежно защитени.

II. С каква информация разполагаме за Вас?
„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:

 • имена, ЕГН, ЛНЧ, ЛН, адрес, телефонен номер и имейл адрес за връзка с Вас или посочено от Вас лице за контакт;
 • имена, ЕГН, ЛНЧ, ЛН, адрес, телефонен номер и имейл адрес за връзка с Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „Нукон България“ ЕООД;
 • информация за банкови сметки;
 • записи от системи за видеонаблюдение (при посещение в нашия офис);
 • данни от контактните форми на www.nukon.bg;
 • информация и други данни, които ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания или друга обратна връзка, която ни предоставяте относно ползваните и закупените продукти, услуги или за предпочитанията за продуктите и/или услугите, които Ви предоставяме;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни.
 • Молим, да имате предвид, че видът на обработваните данни не може да бъде изчерпателно определен предварително. Пълно описание на видовете информация, която обработваме за Вас, можете да получите, като се свържете с нас на следния адрес: област Пловдив, община Куклен, гр. Куклен 4101, бул. “Асеновградско шосе“, местност Бунар Йолу, масив 11;
  Тел.: +359 32 940 969;
  Факс: +359 32 940 767;
  e-mail: info@nukon.bg;
  Web: www.nukon.bg.

  III. Как събираме Вашите лични данни?
  Ние събираме Вашите лични данни по разнообразни начини и по различни канали, избрани от Вас:

 • чрез разговор в нашия офис или извън него;
 • чрез кореспонденция по телефон, имейл или по друг начин, използвайки нашите данни за контакт;
 • чрез попълване на формуляри на хартия или онлайн, когато такива са необходими във връзка с желаната от Вас услуга;
 • по друг начин, определен като подходящ за конкретния случай;
 • бизнес/визитна карта.
 • Съществуват случаи, при които ще обработваме лични данни за трети лица, получени от наши клиенти, например, при упълномощаване.

  IV. Как ще използваме Вашите лични данни?
  Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:
  1. за сключване и изпълнение на нашия договор с Вас;
  2. за спазване на законово задължение;
  3. когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси;
  4. когато това е необходимо за защита на Вашите легитимни интереси.
  Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко:
  1. за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), например, при оказване на спешна медицинска помощ;
  2. когато обработването е в обществен интерес.

  V. Цели, за които ще използваме Ваши лични данни:
  Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси.
  Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, включват:

 • осъществяване и развиване на бизнеса ни, в съответсвие със законните Ви интереси;
 • предоставяне на документация и съобщения, които сте поискали;
 • предоставяне на качествени продукти и услуги, което зависи от качеството и пълнотата на предоставената от Вас информация, включително лични данни;
 • изпращане на съобщения във връзка с нашите продукти и услуги и тяхното предоставяне;
 • оценяване, подобряване и развитие на нашите продукти и услуги, за да получите възможно най-доброто и качествено обслужване;
 • защита от измами и други заплахи;
 • за целите на директния маркетинг:
 • „Нукон България“ ЕООД може да обработва Вашите лични данни или данни на физически лица, свързани с Вашия бизнес, за да Ви предостави информация за продукти, услуги и оферти, които могат да представляват интерес за Вас или Вашия бизнес. Можем да изпращаме маркетингови съобщения по пощата, по електронна поща, по телефон или по текстово съобщение. Личните данни, които обработваме за тази цел, се състоят от информация, която ни предоставяте, и данни, които събираме и/или анализираме, когато използвате нашите услуги. Ние можем да използваме Вашите лични данни, за да популяризираме нашите продукти и услуги само ако имаме Вашето изрично съгласие да го направим или когато сте клиент на „Нукон България“ ЕООД в рамките на определения легитимен интерес. Имате право да възразите по всяко време на обработката на личните Ви данни за маркетингови цели, като се свържете с нас и поискате то да бъде преустановено. В случай че поискате това преустановяване, „Нукон България“ ЕООД ще продължи да използва Вашите данни за контакт единствено за да Ви предоставя важна информация, свързана с договорните задължения. Също така Ви информираме, че ако Дружеството е обработило лични данни въз основа на Вашето изрично съгласие, трябва да имате предвид, че тази обработка, извършена преди неговото оттегляне, е законна.
  За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни.
  Предоставяйки личните си данни, следва да имате предвид, че Дружеството не продава и не предоставя личните Ви данни на трети страни освен когато Вашите или нашите законни интереси или задължения изискват такова предоставяне.
  В нашата практика не използваме наличните лични данни за автоматизирано вземане на решения, предназначено да оценява лични характеристики на физически лица, вкл. профилиране.

  VI. Непредоставяне на личните данни, които изискваме
  Непредоставянето на поисканата от нас лична информация може да ни попречи да изготвим договор с Вас и да забави/направи невъзможно изпълнението на услугата или доставката на продукта.

  VII.Промяна на целите

  Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

  VIII.Как ще използваме чувствителните лични данни?
  Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:
  1. в ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие;
  2. когато обработването е в защита на обществен интерес.
  В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни да дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство.

  IX. Необходимо ли ни е Вашето изрично съгласие?
  Ние нямаме законово задължение да получим Вашето съгласие, когато обработваме лични данни, за да изпълним задълженията си по силата на Нормативен акт, с изключение на предвидените в закона случаи, в които ще бъде изискано изричното Ви доброволно, недвусмислено и информирано съгласие на базата на предоставената Ви тук информация.

  X. Споделяне на данните
  Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица. Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.
  Възможно е да изпращаме лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), но и в тези случаи можете да очаквате подобно ниво на защита на Вашите лични данни.
  Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на нашите взаимоотношения или когато имаме друг легитимен интерес за това.
  Тези трети лица могат да включват: доставчици на хостинг услуги, фирми, предоставящи счетоводни и правни услуги и други.

  XI. Сигурност на данните
  Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на тази политика и съгласно задължението си за конфиденциалност.
  Надяваме се, че осъзнавате, че никакво предаване по Интернет не е напълно сигурно и че не можем да бъдем отговорни за неоторизиран или непредвиден достъп, който е извън нашия контрол. По тази причина ние очакваме от Вас да вземете мерки за защитата на личните Ви данни, когато ни ги предоставяте и след като ги получите от нас.

  XII. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
  Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на счетоводното законодателство, което посочва 10 (десет) годишна давност.
  За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.
  В някои ситуации е възможно да псевдонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме псевдонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашата политика и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан тук и регламентиран в закон, изтече.
  При конкретни обстоятелства можем да запазим личните Ви данни за по-дълги периоди от време, така че да имаме точен архив за Вашите отношения с нас с цел подобряване на качеството на обслужване, което получавате, или в случай на оплаквания или спорове, както и когато е налице договор за продължаване на обработката извън установените срокове.

  XIII. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване
  Вашето задължение да ни уведомите за промяна:
  Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.
  Вашите права във връзка с личните Ви данни:

 • достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 • коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 • изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
 • възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
 • ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
 • преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
 • Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Галя Зафирова – Оперативен счетоводител, на адрес: област Пловдив, община Куклен, гр. Куклен 4101, бул. “Асеновградско шосе“, местност Бунар Йолу, масив 11;
  Тел.: +359 32 940 969;
  Факс: +359 32 940 767;
  e-mail: info@nukon.bg;
  Web: www.nukon.bg.
  При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи. Също така си запазваме правото да събираме такса, например, ако молбата Ви е явно неоснователна или прекомерна. Ще отговорим на Вашето искане в приложимите срокове – до 1 месец от получаване на известието, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване ще Ви уведомим и ще посочим причините, които го обуславят.
  Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните, или да поискате защита на правата си по съдебен ред.

  XIV. Право да оттеглите съгласието си
  В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с Галя Зафирова – Оперативен счетоводител, на адрес: област Пловдив, община Куклен, гр. Куклен 4101, бул. “Асеновградско шосе“, местност Бунар Йолу, масив 11;
  Тел.: +359 32 940 969;
  Факс: +359 32 940 767;
  e-mail: info@nukon.bg;
  Web: www.nukon.bg.
  След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

  XV. Длъжностно лице по защита на данните
  Нашите основни дейности не се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. С оглед това обстоятелство нямаме задължение за назначаване на длъжностно лице по защита на данните.
  При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Галя Зафирова – Oперативен счетоводител, на адрес: област Пловдив, община Куклен, гр. Куклен 4101, бул. “Асеновградско шосе“, местност Бунар Йолу, масив 11;
  Тел.: +359 32 940 969;
  Факс: +359 32 940 767;
  e-mail: info@nukon.bg;
  Web: www.nukon.bg.

  XVI. Промени на това известие
  Запазваме правото си да променяме и актуализираме тази политика по всяко време.
  Тази политика е последно актуализирана на 25.05.2018 г.

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.